• Started Training Under AHVY At Pachmarhi


    Today on 10th November 2016 started DDW And Skill Training under AHVY at Pachmarhi. On this occasion Mr Thakurdas Nagvanshi (MLA Pipariya), Mr Rajesh Sahi (SDM Pipariya), Mr Ram kumar Sharma (Director - Sanjay Gandhi Sansthan), Mr Chanakya Bakshi (Secretary - Bhau Rao Bhoskute Nyas, Bankhedi), Mr Dinesh Patel (Chairman - Mandi Pipariya), Mr Kamal Dhut, Mr R. S. Sharma and others were present.
    Started Training Under AHVY At Pachmarhi Started Training Under AHVY At Pachmarhi Started Training Under AHVY At Pachmarhi

    Started Training Under AHVY At Pachmarhi Started Training Under AHVY At Pachmarhi Started Training Under AHVY At Pachmarhi

    Started Training Under AHVY At Pachmarhi Started Training Under AHVY At Pachmarhi